Pages

Subscribe:

ပရဟိတအဖြ႔ဲေလးမွာ ပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuesday, 10 January 2012

ျမင့္ျမတ္ေသာ လူသားတစ္ေယာက္ အျဖစ္ ဘယ္လိုျပဳမူေနထိုင္မလဲမာနတရားအသြင္အျပင္မ်ားႏွင့္ျပည့္လွ်မ္းေနသူသည္မည္သို.ျပဳမူေလ့ရွိသနည္း
How does a person full of Manna looks

၁။မ်က္နွာထားအလြန္တင္း၏။
1.Very sterned face.၂။အလြန္ေမာက္မာ၏။
2.Very arrogant.


၃။သူတစ္ပါးအားမ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ၾကည့္ရွိ၏။
3.Always frowning upon others.


၄။ဘယ္ေတာ့မွမျပံဳး။
4.Never smiles.


၅။သူတစ္ပါးအားဘယ္ေတာ့မွစိတ္၀င္စားမွဳမရွိ။
5.Never has interest in others.


၆။အျမဲတမ္းေမးေစ့ကိုပင့္ထားေလ့ရွိသျဖင့္၊နွဳတ္ခမ္းမွာတင္းတင္းေစ့ေနေလ့ရွိျပီး၊မဆိုင္စလို
မ်က္လံုးမ်ား၊ေအးစက္ေသာမ်က္လံုးမ်ား၊မ်က္လံုးစိမ္းမ်ားနွင့္ၾကည့္ေလ့ရွိ။
6.Always keeps the chin up and looks with unconcerned eyes.


၇။သူ.ဘာသာေအးစက္စိမ္းကားစြာေနေလ့ရွိ္၏။
7.Keeps aloof to himself.


၈။သူတစ္ပါးအားအေလးထားမွဳမရွိ။
8.Not pays respect to others.


၉။သူတစ္ပါးထက္သားသားနားနား၊ေသေသသပ္သပ္(စမတ္က်က်)၀တ္စားေလ့ရွိ၏။
9.Dress smarter than others.


၁၀။ဟန္မ်ားပလႊားမွဳကိုနွစ္သက္၏။
10.Likes to show off.


၁၁။အရာရာကိုသူတစ္ေေယာက္တည္းသာလွ်င္၊သိေတာ့သလို၊ျပဳမူေလ့ရွိျပီး၊အသံျမင့္ျမင့္က်ယ္
က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာဆိုေလ့ရွိ။
11.Talks with superior voice and acts as if he alone knows everything.


၁၂။သူတစ္ပါးစကားအားဘယ္ေတာ့မွ၊နားေထာင္ေလ့မရွိ(သို.မဟုတ္)အာရံုထားအေလးေပး
ဂရုစိုက္ေလ့မရွိ။
12.Never listens or pays attention to others.


၁၃။သူတစ္ပါးစကား၀ိုင္းကိုအတင္း၀င္၍ျဖတ္ေျပာေလ့ရွိ၏။
13.Is used to cut into other people's conversations.


၁၄။သူတစ္ပါးကအေလးေပးဂရုစိုက္မွဳကိုအျမဲေမွ်ာ္လင့္ေလ့ရွိ၏။
14.Always expects others to pay respect to him.


၁၅။သူတစ္ပါးထက္ပို၍ဗဟုသုတျပည့္စံုသည္။ပို၍ပညာတတ္သည္။ပို၍အဆင့္ျမင့္သည္။ပို၍ၾကြယ္၀သည္။
ပို၍ၾကည့္ေကာင္းသည္။အရည္အေသြးပိုရွိသည္။အစြမ္းပိုရွိသည္။အေျခြအရံပိုေပါသည္ဟုလည္း၊သူ.ကိုယ္
သူအျမဲထင္ေလ့ရွိ၏။
15.Always thinks himself superior to others,more knowledgeable,more educated,
higher class,wealthier,looks better,more talented,more powerful,more followers.၁၆။ဤေဖာ္ျပအခ်က္မ်ားသည္ မာနနွင့္ျပည့္လွ်မ္းေနသူတစ္ဦး၏အရည္အေသြးတို.တည္း။
သင့္တြင္ထိုသေဘာတရားမ်ားတစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ပါလွ်င္၊ထိုစိတ္သေဘာအတၱေနာ္မတိမ်ိဳးကို
ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လႊားဖယ္ရွားနိုင္ေရးအတြက္၊နည္းမ်ိဳးစံုသံုး၍ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါေလ။
16.These are the qualities of a person full of manna.
Use all your efforts to overcome these perceptions,if any exists!
မာနတရားအသြင္အျပင္မ်ားကင္းစင္သူကေရာမည္သို.ျပဳမူေလ့ရွိသလဲ
How a person without Manna looks


၁။အလြန္တစ္ရာနွိမ့္ခ်ေလ့ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္၏။
1.A very humble person.


၂။ေလာဘၾကီးေလ့မရွိ။
2.Not greedy.


၃။ေဒါသၾကီးေလ့မရွိ။
3.Not angry.


၄။ေၾကာက္ရြံ.တုန္လွဳပ္ေလ့မရွိ။
4.Not fearsome.


၅။လူတိုင္းအားရိုးရွင္းအျပစ္ကင္းစြာျပံဳးျပေလ့ရွိ၏။
5.Smiles simply at everybody.


၆။လူတိုင္းအားအေလးထားေလးစားေလ့ရွိ၏။
6.Pays regards to everybody.


၇။ကိုယ့္ထက္ၾကီးရင့္သူမ်ားကို၊ရိုေသေလးစားေလ့ရွိ၏။
7.Pays due respects to elders.


၈။ကိုယ့္ထက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားကို၊အေလးထားေလ့ရွိ၏။
8.Pays due care to younger ones.


၉။ဘယ္ေတာ့မွစိတ္ကူးေပါက္သလိုျပဳမူေလ့မရွိ။
9.Never acts impulsively.


၁၀။ဘယ္ေတာ့မွထင္ထင္ေပၚေပၚေနေလ့မရွိ။
10.Never takes prominent positions.


၁၁။ပတ္၀န္းက်င္မွလူမ်ားအေပၚၾသဇာေပးေလ့မရွိ။
Never 0rders people around.


၁၂။မလိုအပ္တာေတြေျပာေလ့မရွိ။
Never talks unnecessarily.


၁၃။ဘယ္ေတာ့မွေမးကိုပင့္ထားေလ့မရွိ။(ဘယ္ေတာ့မွနွဳတ္ခမ္းကိုတင္းတင္းေစ့ထားေလ့မရွိ)
13.Never keeps the chin up.


၁၄။အျမဲတမ္းရိုးရွင္းနွိမ္ခ်ေသာအသြင္ကိုေဆာင္ေလ့ရွိ၏။
14.Always keeps a low profile.


၁၅။ဘယ္ေတာ့မွက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာေလ့မရွိ။
15.Never speaks loudly.


၁၆။ဘယ္ေတာ့မွအဆင္တန္ဆာမ်ား၀တ္စားေလ့မရွိ။
16.Never wears ornaments.


၁၇။ဘယ္ေတာ့မွေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္၊အ၀တ္အစားေတြ၀တ္ေလ့မရွိ။
17.Never wears bright clothes.


၁၈။အျမဲတမ္းလိုေရွ.တန္းေနရာမ်ားကိုေရွာင္ရွားေလ့ရွိ၏။
18.Always avoids front places.


၁၉။အျမဲတမ္းတကုိယ္တည္းေအးခ်မ္းစြာေနေလ့ရွိ၏။
19.Always keeps to oneself.


၂၀။ေမးသည့္အခါတြင္မွခ်ဲ.ကားမွဳမပါပဲ၊ရိုးရွင္းစြာေျဖဆိုေလ့ရွိ၏။
20.When asked answers simply without exaggerating.


၂၁။မေမးခဲ့ပါလွ်င္သူတစ္ပါးစကား၀ိုင္းတြင္စြက္ဖက္ေလ့မရွိပဲ၊တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္၊ေရငံုနွဳတ္ပိတ္
ေနေလ့ရွိ၏။
21.If not asked,does not intervene in the conversation.Just remains silents.


၂၂။မလိုအပ္ပဲဘယ္ေတာ့မွထင္ျမင္ခ်က္ေပးေလ့မရွိ။
22.Never makes suggestion uncalled for.


၂၃။အစဥ္သျဖင့္ျဗဟၼ၀ိဟာရတရားလမ္းစဥ္နွင့္ေနေလ့ရွိ၏။
23.Always lives in Bramah Vihara Magga.


၂၄။ဤအခ်က္မ်ားသည္ကား၊မာန္မာနကင္းစင္သူတစ္ဦး၏သေဘာသဘာ၀၊ဂုဏ္အဂၤါအ
ရည္အေသြးတို.ေပတည္း။
24.These are qualities of a person without Manna,you should try to be like this.


ဓမၼသုေတသီတစ္ဦး


မွတ္ခ်က္ ။ forward mail

0 comments:

Post a Comment

အားေပးသြားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါဗ်ာ....